Общи условия и политика за защита на личните данни

ОБЩИУСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА"ВИ КЕЙ ИМПЕКС”

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” ООД, наричанопо-долу "ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн  www.stopli.me (наричани по-долу Потребители), отдруга.

 

„ВИКЕЙ ИМПЕКС” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на РепубликаБългария с ЕИК 200842107, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район р-н Южен, ул. СКОПИЕ No 65, имейл адрес: lazarov@vkimpex.com телефон: 032 960 805

 

            „ВИКЕЙ ИМПЕКС” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 1158828

                                                                                              

Моля,прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта   www.stopli.me (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.stopli.me всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

            Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.1 Услугите, предоставяна от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

 

Чл.2. „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” e електронен магазин, достъпен на сайта   www.stopli.me, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ВИ КЕЙ ИМПЕКС” стоки.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.3 (1) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение налог-файлове на сървъра на   www.stopli.me и на IP адреса на Потребителя.

(2)„ВИ КЕЙ ИМПЕКС” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може дабъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, информация относно изготвянето на фактури (име на фирма, ЕИК и др), както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

 

Чл.4 (1) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията -предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2).В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ВИ КЕЙИМПЕКС” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3)Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ВИ КЕЙ ИМПЕКС” възникнезадължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Чл.5 (1) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

(2)С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг..

 

Чл.6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ВИКЕЙ ИМПЕКС”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона з аелектронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ВИ КЕЙ ИМПЕКС” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3)При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица),правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ВИ КЕЙИМПЕКС” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

Чл.7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

(2)Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

(3)Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него ВИ КЕЙ ИМПЕКС-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

(4)Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки,които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” вслучай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

Чл.8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2)Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 


 

ПОРЪЧКА

Чл.9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” стоки в електронния магазин.

(2)Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

 

Чл.10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2)След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

(3)Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4)При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл.11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2)Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „ВИ КЕЙИМПЕКС”, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „ВИ КЕЙИМПЕКС”.

(3)Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

 

Чл.12 „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” си запазва правото да променя по всяко време и безпредизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

Чл.13 (1) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ВИКЕЙ ИМПЕКС”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, наслучаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2)Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуванена една и съща стока.

 

            ПЛАЩАНЕ

Чл.14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл.15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На  www.stopli.me е възможно плащане чрез наложен платеж в брой, по банков път, на изплащане и чрез виртуален ПОС терминал с кредитна или дебитна карта.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

(3) Ако Потребителят избере опцията за плащане по банков път, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули като преведе сумата на посочената в сайта банкова сметка като в полето за основание за плащане трябва да въведе " Стопли ме" следвано от продукта заявлен от Потребителят. След извършване на плащането по банков път ще бъде установена връзка с Потребителят от служител на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” за изасняване да детайли по поръчката преди тя да бъде изпратена.

(4) Ако Потребителят избере опцията на изплащане, той трябва да избере един от кредиторите партньори. Ще бъде установена връзка между Потребителят и избрания от него кредитор за процес на одобрение. След като Потребителят бъде одобрен ще бъде установена нова връзка между Потребителят и служител на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” за изасняване на допълнителни детайли свързани с поръчката.

(5) Ако Потребителят избере опцията за плащане чрез ПОС терминал, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, като използва модула за виртуален ПОС терминал, с кредитна или дебитна карта на сайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”. След което служител на фирма "ВИ КЕЙ ИМПЕКС" ще се свърже с клиента за потвърждение на поръчката.

 

Чл.16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл.17 „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ третастрана - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин нефункционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ВИ КЕЙИМПЕКС”.

 

           

ДОСТАВКА

Чл.18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на   www.stopli.me .

            (2)Преди изпращане на поръчаната стока, „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

            (3)При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.

            (4)„ВИ КЕЙ ИМПЕКС“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

            (5)В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

 

Чл.19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира затова Потребителя.

 

Чл.20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2)Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

Чл.21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а)за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б)за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2)При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „ВИ КЕЙИМПЕКС” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(3)При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

 

Чл.22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2)Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

 

Чл.23 „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 


 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл.24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2)За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3)Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с фактурата, като ги предаде на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(4)В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

Чл.25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

(2)В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е ползвана, прана или по друг начин употребявана, „ВИКЕЙ ИМПЕКС” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

 

Чл.26 „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. В случай, че плащането на стоката е направено по банков път или чрез виртуален ПОС сумата се възтановява по сметката, от която е направено плащането.

 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Чл.27 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

(2)Не се счита съществено несъответствието, когато се дължи на различното възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори, което е резултат от обичайните използвани технологии.

 

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.28 „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.29 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото наползване на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2)Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3)При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласнопредходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”, „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди впълен размер.

(4)Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ВИ КЕЙИМПЕКС” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ВИ КЕЙИМПЕКС” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5)Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС”.

 

Чл.30 (1) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2)„ВИ КЕЙ ИМПЕКС” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3)„ВИ КЕЙ ИМПЕКС” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „ВИКЕЙ ИМПЕКС” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.31 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2)Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спреползването на предоставяните от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” услуги.

(3).При прекратяване на договора „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

 

Чл.32 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл.33 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл.34 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общиусловия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.35 (1) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2)Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ВИ КЕЙИМПЕКС” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3)В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.36 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.Политиката за защита на личните данни

 
     „ВИ КЕЙ ИМПЕКС - ООД” зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://stopli.me
    Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
    Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://stopli.me. Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на  „ВИ КЕЙ ИМПЕКС - ООД” и/или има регистрация на https://stopli.me  Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн   пазаруването на сайта ни - https://stopli.me за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
 

 Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

    „ВИ КЕЙ ИМПЕКС - ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговски регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел   към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200842107, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни.
    „ВИ КЕЙ ИМПЕКС - ООД”  е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. Пловдив,облас Пловдив , община Пловдив, р-н „Южен”ул. „Скопие” No. 65, телефон +359878940024
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: info@stopli.me
 

   1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

    1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

    А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД и клиента:
Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
Данни, събирани при плащане, направено към „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на  https://stopli.me
Данни от профила ви за достъп до https://stopli.me – потребителско име, история на заявките / поръчките;
Адрес за доставка;
Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.
 
    Б) Данни, изготвени и генерирани от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД  в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
Номер на поръчката
Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

    1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

    А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.
„ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД обработва данните Ви за следните цели:
·         Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане, предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";
·         Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане за предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";
·         Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
·         Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 
    Б) В изпълнение на свои законови задължения, „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД обработва данните Ви за следните цели:
·         Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
·         Издаване на фактури;
·        За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 
    В) „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
·         За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

   2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

    2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД – обработват личните Ви данни от името на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

•    Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;
•    Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;
•    Софтуерна фирма, подържаща уеб сайта за онлайн търговия  https://stopli.me
 

    2.2. Други администратори на лични данни, на които „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 
    Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 

   3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

 
    Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки - не повече от 2 години.
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 

   4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД

    Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

    4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
    4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
    4.3. да възразите пред „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.
    4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
    4.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор


    За целите използвайте имейл: info@stopli.me  или формата за контакти на  сайта ни - https://stopli.me 
В раздел ИНФОРМАЦИЯ на нашият сайт в подраздел инструменти свързани с регламента GDPR ЕС) 2016/679. и Закона за защита на личните данни
ще намерите отделни линкове свързани със защита на личните ви данни,  правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни.

    4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

    Искане за изтриване на личните данни

   5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД и какви са последиците от това

    За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД се нуждае от определени данни.
Непредоставянето на следните данни препятства възможността „ВИ КЕЙ ИМПЕКС” - ООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:
 
·         Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
·         Адрес за доставка;

   6. Политика за „бисквитките“

    С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

    Какво представляват бисквитките и защо се използват?

    Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
    Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
    Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

    Видове бисквитки

    Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

    Системно необходими бисквитки

    Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.
Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.
Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

    Бисквитки за функционалност

    Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.
Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.
Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

    Деактивиране на бисквитки

    Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.